Opis projektu
grafika
21-03-2017

Na mocy Uchwały Rady Ministrów Nr 202/2011 z dnia 14 października 2011 roku, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy został wykonawcą Programu Wieloletniego na lata 2011-2015 pt. "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich".

Celem głównym Programu jest poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez standaryzację i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych.

W ramach Programu Wieloletniego realizowane było Działanie 1.2 pt. „Monitoring, prognoza przebiegu i skutków oraz ocena ryzyka wystąpienia deficytu i nadmiaru wody na obszarach wiejskich”. Jego celem jest monitoring oraz prognoza przebiegu i skutków oraz ocena ryzyka wystąpienia deficytu i nadmiaru płytkich wód podziemnych (glebowych i gruntowych) oraz wód powierzchniowych na obszarach wiejskich w wybranych reprezentatywnych ekosystemach rolniczych i zlewniach cieków wiejskich, w zróżnicowanych regionach agroklimatycznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionów o niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych.

 

Od 2016 r. działanie to realizowane jest ze środków własnych Instytutu. Obejmuje ono monitoring i progozowanie warunków opadowych na podstawie wskaźnika standaryzowanego opadu SPI.

powrót
drukuj
PDF