Bibliografia
22-11-2016
 1. ALLEN R.G., PEREIRA L.S, RAES D., SMITH M. 1998. Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrig. Drain. Paper no. 56. Rome: FAO ss. 300.
 2. BĄK B., ŁABĘDZKI L. 2002. Assessing drought severity with the relative precipitation index (RPI) and the standardized precipitation index (SPI). J. Water Land Dev. no. 6 s. 89-105.
 3. Czynniki plonotwórcze – plonowanie roślin. 1993. Pr. zbior. Red. J. Dzieżyc. Warszawa: PWN ss. 476.
 4. DOORENBOS J., KASSAM A.H. 1979. Yield response to water. FAO Irrig. Drain. Paper no. 33. Rome: FAO ss. 176.
 5. DOORENBOS J., PRUITT W.O. 1977. Guidelines for predicting crop water requirements. FAO Irrig. Drain. Paper no. 52. Rome: FAO ss. 156.
 6. Drought and drought mitigation in Europe. 2000. Pr. zbior. Red. J.V. Vogt, F. Somma. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ. ss. 325.
 7. Gleboznawstwo. Pr. zbior. Red. B. Dobrzanski, S. Zawadzki, Warszawa: PWRiL. 1995. ss. 562.
 8. HANKS R.J. 1974. Model for predicting plant yield as influenced by water use. Agron. J. 66, 660-664.
 9. Hunt E.D., Hubbard K.D., Wilhite D.A., Arkebauer T.M., Dutcher A.L. 2008. The development and evaluation of a soil moisture index. International Journal of Climatology. Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/joc.1749
 10. JENSEN M.E. 1968. Water consumption by agricultural plants. In: T.T. Kozlowski (ed.). Water deficits and plant growth. Vol. 2. New York: Academic Press. s. 1-22.
 11. KACA E., ŁABĘDZKI L., CHRZANOWSKI S., CZAPLAK I., KASPERSKA-WOŁOWICZ W. 2003. Gospodarowanie zapasami wody użytecznej gleb torfowo-murszowych w warunkach regulowanego odpływu w różnych regionach agroklimatycznych Polski. Woda Środ. Obsz. Wiej. Rozpr. Nauk. Monogr. nr 9 ss. 118.
 12. KIPKORIR E., RAES D. 2002. Transformation of yield response factor into Jensen’s sensitivity index. Irrig. Drain. Syst. no. 16 s. 47-52.
 13. KOWALIK P. 1989. Relacja między zaopatrzeniem w wodę a plonem roślin. W: Potrzeby wodne roślin uprawnych. Pr. zbior. Red. J. Dzieżyc. Warszawa: PWN s. 36-50.
 14. KOWALIK P. 1995. Obieg wody w ekosystemach lądowych. Monog. Kom. Gosp. Wod. PAN z. 9 ss. 84.
 15. KOWALIK P. 2010. Agrohydrologia obliczeniowa. Monog. Kom. Gosp. Wod. PAN z. 33 ss. 207.
 16. KOŹMIŃSKI C., GÓRSKI T., MICHALSKA B. 1990. Atlas klimatyczny elementów i zjawisk szkodliwych dla rolnictwa w Polsce. Puławy: IUNG, Szczecin: AR.
 17. KOŹMIŃSKI C., MICHALSKA B. 2001. Atlas klimatycznego ryzyka upraw i roślin w Polsce. Szczecin: AR, USzczec.
 18. ŁABĘDZKI L. (red. nauk.). 2011. Evapotranspiration. ISBN 978-953-307-251-7. Wyd. InTech, Rijeka. ss. 446.
 19. ŁABĘDZKI L. 1996. Potrzeby wodne i redukcja plonu roślin przy ograniczonych zasobach wody do nawodnień. Przeg. Nauk. Wydz. Melior. Inż. Środ. SGGW z. 10 s. 311-318.
 20. ŁABĘDZKI L. 1997. Potrzeby nawadniania użytków zielonych - uwarunkowania przyrodnicze i prognozowanie. Rozpr. Habil. Falenty: Wydaw. IMUZ ss. 121.
 21. ŁABĘDZKI L. 1999. Przydatność wzoru Penmana-Monteitha do obliczania ewapotranspiracji wskaźnikowej i rzeczywistej użytków zielonych. Wiad. IMUZ t. 20 z. 2 s. 89-101.
 22. ŁABĘDZKI L. 2006. Susze rolnicze - zarys problematyki oraz metody monitorowania i klasyfikacji. Woda Środ. Obsz. Wiej. Rozpr. Nauk. Monogr. nr 17 ss. 107.
 23. ŁABĘDZKI L. 2007. Estimation of local drought frequency in central Poland using the standardized precipitation index SPI. Irrigation and Drainage vol. 56 Iss. 1 s. 67-77. DOI: 10.1002/ird.285
 24. ŁABĘDZKI L., BĄK B. 2002. Monitoring suszy za pomocą wskaźnika standaryzowanego opadu. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 2 z. 2(5) s. 9-19.
 25. ŁABĘDZKI L., BĄK B. 2004. Zróżnicowanie wskaźnika suszy atmosferycznej SPI w sezonie wegetacyjnym w Polsce. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 4 z. 2a (11) s. 111-122.
 26. ŁABĘDZKI L., BĄK B. 2010. Monitoring i prognozowanie suszy rolniczej na przykładzie regionalnego systemu monitorowania suszy na Kujawach. W: Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce. C. Koźmińki, B. Michalska, J. Leśny (red.). Wyd. Nauk. Uniw. Szczecin, s. 79-102.
 27. ŁABĘDZKI L., BĄK B., KANECKA-GESZKE E. 2009. Częstotliwość susz rolniczych wybranych upraw polowych. Wiad. Mel. Łąk. nr 3 s. 103-106.
 28. ŁABĘDZKI L., BĄK B., KANECKA-GESZKE E., KASPERSKA-WOŁOWICZ W., SMARZYŃSKA K. 2008. Związek między suszą meteorologiczną i rolniczą w różnych regionach agroklimatycznych Polski. Woda Środ. Obsz. Wiej. Rozprawy Naukowe i Monografie nr 25 ss. 137.
 29. ŁABĘDZKI L., KANECKA-GESZKE E. 2009. Standardized evapotranspiration as an agricultural drought index. Irrigation and Drainage. Vol. 58, Issue 5, pp. 607-616, DOI: 10.1002/ird.421.
 30. ŁABĘDZKI L., KANECKA-GESZKE E., BĄK B., SŁOWIŃSKA S. 2011. Estimating reference evapotranspiration using the FAO Penman-Monteith method for climatic conditions of Poland. W: L Łabędzki (red.). Evapotranspiration. ISBN 978-953-307-251-7. Wyd. InTech, Rijeka, p. 275-294.
 31. MCKEE T.B., DOESKEN N.J., KLEIST J., 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scales. Proc. 8th Conf. Applied Climatology, 17-22 January 1993, Anaheim, California, s. 179-184.
 32. MCKEE T.B., DOESKEN N.J., KLEIST J., 1995. Drought monitoring with multiple time scales. Preprints 9th Conf. Applied Climatology, 15-20 January 1995, Dallas, Texas, s. 233-236.
 33. Monitoring and predicting agricultural drought. 2005. Pr. zbior. Red. V.K. Boken, A.P. Cracknell, R.L. Heathcote. Oxford: Univer. Press ss. 472.
 34. OSTROWSKI J., ŁABĘDZKI L., KOWALIK W., KANECKA-GESZKE E., KASPERSKA-WOŁOWICZ W., SMARZYŃSKA K., TUSIŃSKI E. 2008. Atlas niedoborów wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych w Polsce. Falenty: Wydaw IMUZ. ss. 19 + 32 mapy
 35. PEREIRA L.S., CORDERY I., IACOVIDES I. 2002. Coping with water scarcity. UNESCO IHP VI, Tech. Doc. Hydrol. no. 58. Paris: UNESCO ss. 269.
 36. Potrzeby wodne roślin uprawnych, 1989. Pr. zbior. Red. J. Dzieżyc. Warszawa: PWN ss. 419.
 37. RAES D. 2004. BUDGET – a soil water and salt balance model. Reference Manual, Version 6.0 (http://www.iupware.be).
 38. RAES D., GEERTS S., KIPKORIR E., WELLENS J., SAHLI A. 2006. Simulation of yield decline as a result of water stress with a robust soil water balance model. Agricul. Water Manag. 81, 335-357.
 39. RAO N.H., SRMA P.B.S., CHANDER S. 1988. A simple dated water-production function for use in irrigated agriculture. Agricul. Water Manag. 13, 25-32.
 40. STEDUTO P., HSIAO T.C., FERERES E., RAES D. 2012. Crop yield response to water. FAO Irrig. Drain. Paper no. 66. Rome: FAO ss. 498.
 41. STEWART S.A., NIELSEN D.R. 1990. Irrigation of agricultural crops. Madison, Wisconsin, USA. American Society of Agronomy, Series Agronomy no. 30, p. 1218. ISBN 0891181024
 42. Systematyka gleb Polski. 2011. Pr. zbior. Red. J. Marcinek, J. Komisarek. Roczniki Gleboznawcze. Tom LXII. Nr 3. ss. 193.
 43. SZUNIEWICZ J., CHURSKA C., CHURSKI T. 1992. Potencjalnie hydrogenicznie siedliska wilgotnościowe i ich zróżnicowanie pod względem dyspozycyjnym zapasów wody użytecznej. W: Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. Bibl. Wiad. IMUZ nr 79 s. 69-93.
 44. World Meteorological Organization, 2012: Standardized Precipitation Index User
  Guide (M. Svoboda, M. Hayes and D. Wood). (WMO-No. 1090), Geneva.

powrót
drukuj
PDF