Warunki opadowe
grafika
22-03-2013

Warunki opadowe są oceniane przy użyciu wskaźnika standaryzowanego opadu SPI. Jest to wskaźnik deficytu i nadmiaru opadów, pokazujący standaryzowane odchylenie opadu w danym okresie od mediany opadu.

Wskaźnik SPI obliczany jest z wykorzystaniem historycznego ciągu opadów wg wzoru:

 

 

    

 

gdzie: SPI - wskaźnik standaryzowanego opadu, u – znormalizowana wartość opadu zmierzonego, uśr - średnia wartość znormalizowanego ciągu opadów, du - odchylenie standardowe znormalizowanego ciągu opadów.

  

Na podstawie wartości SPI dokonywana jest ocena niedoboru opadów (intensywności suszy meteorologicznej) i nadmiaru opadów:

 

1) co dekadę w przesuwanych o dekadę poprzedzających okresach 3-dekadowych

 

2) co miesiąc w poprzedzających okresach 1-, 2-, 3-, 6-, 12-, 24-, 36- i 48-miesięcznych.

 

SPI dla okresu 1-6 miesięcy (SPI-3dek, SPI-1, SPI-2, SPI-3, SPI-6) służy do monitoringu krótkotrwałych lub sezonowych niedoborów lub nadmiarów opadów, SPI obliczany dla 12 miesięcy (SPI-12) – wielomiesięcznych (średnioterminowych), SPI dla 24-48 miesięcy (SPI-24, SPI-36, SPI-48) – kilkuletnich (długoterminowych). SPI dla 2-3 miesięcy dobrze korelują z wilgotnością gleby, czyli mogą wskazywać na zagrożenie suszą glebową i rolniczą bądź nadmiernym uwilgotnieniem gleby, dla 6-12 miesięcy – z natężeniem przepływu w rzekach i wskazują na zagrożenie suszą hydrologiczną wód powierzchniowych, a dla 24-48 miesięcy – z poziomami wody gruntowej i są odpowiednie do detekcji susz wywołujących długookresowe skutki (np. suszę wód gruntowych).

 

 

 

ZOBACZ MAPY

 

powrót
drukuj
PDF
Strony w dziale
grafika
19-03-2013